Publications

 • Joanna Brylak, Andrzej Ważny, Sytuacja pokrzywdzonego w procesie karnym – zagadnienia kluczowe [w:] Z problematyki wiktymologii. Księga dedykowana Profesor Ewie Bieńkowskiej, pod red. W.Klaus, L. Mazowiecka, A.Tarwacka, Wolters Kluwer 2017.
 • Prawne uregulowania procedury apelacyjnej w aspekcie procesów karnych. Warszawa 2017.
 • Joanna Brylak, Andrzej Ważny, Czynności dochodzeniowo-śledcze. [w:] Handel ludźmi. Przestrzeń prawnokarna i kryminalistyczno-kryminologiczna, Warszawa 2017.
 • Wpływ kodeksu skarbowego na ustawodawstwo pokrewne, Palestra 2017, nr 4.
 • Prawnokarna ochrona ruchu drogowego – w przygotowaniu.
 • Recenzja Komentarza do ustawy Prawo o zgromadzeniach W. Kotowskiego, Wyd. Rondo, Bielsko-Biała 2015, Palestra 1-2 2016.
 • Komentarz do ustawy Usługi detektywistyczne, Wydawnictwo Beck 2016.
 • Przesłanki odpowiedzialności sprawcy przestępstwa skutkowego. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 19 maja 2015 r., sygn. V KK 85/15, Lex nr 1746427, Prok. i Pr. 2015 nr 11, poz. 3), Paragraf na drodze 2016, nr 3.
 • Zakres terytorialny zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 29 stycznia 2016 r., sygn. IV KK 324/15), Paragraf na drodze 2016, nr 4.
 • Zakaz prowadzenia pojazdów jako prawnokarna forma reakcji na naruszenie bezpieczeństwa w komunikacji, Paragraf na drodze 2016, nr 12.
 • Międzynarodowa konferencja naukowa, VI Sympozjum Kryminalistyczne PTK, „Kryminalistyka – jedność nauki i praktyki”, Toruń 24-26 czerwca 2015 r., plakat Katarzyna Furman-Łajszczak, Joanna Brylak, Relacja biegły-strony procesu/pełnomocnicy po nowelizacji kodeksu postępowania karnego.
 • Możliwość zwolnienia komornika sądowego z zachowania tajemnicy zawodowej, OSA nr 10/2015, wyd. Erida.
 • Konferencja „Postępowanie odwoławcze w procesie karnym – u progu nowych wyzwań, Gdańsk 25-26 września 2014 r.,; publ. pokonf. Uprawnienia prokuratora w postępowaniu odwoławczym, książka pokonferencyjna Gdańsk 2014 r.
 • Joanna Brylak, Cezariusz Sońta, Mafia in the Italian penal code, Studia Bezpieczeństwa Narodowego, 2014, nr 5.
 • Instytucja gravamen w postępowaniu karnym, Warszawa 2013, Wydawnictwo CH Beck.
 • Recenzja publikacji pt. „Profilaktyka i probacja w środowisku lokalnym” pod redakcją Bronisława Urbana i Marka Konopczyńskiego. Probacja 2013, nr 4.
 • Recenzja publikacji książkowej autorstwa T. Kozioła Warunkowe umorzenie postępowania karnego, Wydawnictwo Naukowe Wolters Kluwer Polska, 2007, Probacja 2012 nr 1.
 • Tajemnica radcowska w kodeksie postępowania karnego – KRRP – red. Rafał Stankiewicz, Warszawa 2012.
 • Oddziaływanie kryzysu finansowego i gospodarczego na warunki pracy w Polsce, International Conference on Law and Law Studies „Pravni Rozpravy 6-10 lutego 2012 r., konferencja naukowa Hradec Kralove, Czechy http://www.pravnirozpravy.econference.cz/
 • Joanna Brylak, dr Andrzej Ważny, Omówienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 2 kwietnia 2009 r., sygn. II SA/Rz 160/09, niepublikowany , ZN EWSPA 2012, nr 1 (20).
 • Recenzja książki pod redakcją naukową dr hab. Mirosławy Melezini, Kary i środki karne. Poddanie sprawcy próbie, System Prawa Karnego Tom 6, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, Probacja 2012, nr 2.
 • Recenzja książki Ewy Anny Wdzięcznej, Warunkowe umorzenie postępowania karnego w świetle koncepcji sprawiedliwości naprawczej, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania, Toruń 2010, Probacja 2012 nr 3.
 • Orzecznictwo kpk, tom II, Wydawnictwo Beck, 2012.
 • dr Joanna Brylak, dr Andrzej Ważny, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego 2010 r., II KK177/09.
 • Recenzja książki autorstwa Wojciecha Kotowskiego Ustawa o Policji. Komentarz., Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, Paragraf na drodze 2012, nr 9 (współautor dr A. Ważny).
 • Orzecznictwo kodeks postępowania karnego, tom I, Wydawnictwo Beck, 2011.
 • Recenzja książki pod redakcją naukową Dobrochny Wójcik, Kuratela Sądowa. Sukcesy i porażki, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010; Probacja 2011, nr 4 [współautor dr A. Ważny].
 • Agencje ratingowe na rynku inwestycji – prawne aspekty instytucji konferencja naukowa UE w Krakowie; Krynica, październik 2011, Zeszyty Naukowe PTE 2011, nr 11.
 • Sprawozdanie z wyjazdu studyjnego z ramienia OIRP w Warszawie, Strasburg,-Luksemburg-Bruksela, Temidium 2011, nr 4.
 • Instytucja tymczasowego aresztowania w świetle ustawodawstwa polskiego, [w:] Wybrane problemy procesu karnego i kryminalistyki, red. J. Kasprzak, B. Młodziejowski, Olsztyn wrzesień 2010.
 • REIT jako źródło kapitału funduszy inwestycyjnych, GF maj 2010.
 • Kazusy z postępowania karnego, Wydawnictwo C.H. Beck 2010.
 • Recenzja książki autorstwa dr Michała Rojewskiego pt. Podstawy prawa, wydane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Skierniewicach, marzec 2010 r.
 • Znaczenie przepadku korzyści majątkowej w walce z przestępczością zorganizowaną, Prokuratura i Prawo 2010, nr 7-8.
 • List zastawny jako forma subintabulatu (Renata Papież współautor), Zeszyt Naukowy nr 17, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Kraków 2010, ISSN 1897-659X, ISBN 978-83-60560-69-3.
 • Instytucja przepadku korzyści majątkowej w walce z przestępczością zorganizowaną, WPP 2009, nr 2.
 • Civilizational competences and regional development in Poland, Wydawnictwa UW 2009.
 • Wstęp do teorii państwa i prawa, Wydawnictwo Difin 2009.
 • Terroryzm w świetle ustawodawstwa międzynarodowego, [w:] Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego i bezpieczeństwa międzynarodowego, (red. K. Księżopolski), Wydawnictwa WSAS, Warszawa 2009.
 • Uprawnienia inspekcji pracy w świetle ustawodawstwa polskiego i niemieckiego, [w:] Księga pamiątkowa ku czci Prof. Michała Pietrzaka, Warszawa 2009.
 • Zatrudnianie rodzin członków zarządu w spółkach prawa handlowego, Radca Prawny 2009, nr 4 (lipiec-sierpień).
 • Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową w kodeksie karnym cz. I, Radca prawny 2008, nr 1.
 • Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową w kodeksie karnym cz. II, Radca Prawny 2008, nr 3.
 • Zatrudnianie członków rodziny w spółce z o.o., Doradca Prezesa sp. z o.o. – kwiecień 2008.
 • Tymczasowe aresztowanie- uwagi de lege lata i de lege ferenda, Wojskowy Przegląd Prawniczy 2008, nr 4.
 • Świadek koronny a zasady procesu karnego, Palestra 2008, nr 11-12.
 • Program ochrony świadka koronnego we włoskiej procedurze karnej, Państwo i Prawo 2008, nr 12.
 • Zwolnienia i przerwy w pracy, Portal Kadrowy, Wydawnictwo WiP, grudzień 2008.
 • Ewolucja przestępczości zorganizowanej w Polsce i we Włoszech na przykładzie instytucji świadka koronnego, Wydawnictwa WSAS.
 • Przymusowe wykonanie nakazów i decyzji organów Państwowej Inspekcji Pracy. Postępowanie egzekucyjne, Radca prawny 2007, nr 3.
 • Il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale nel diritto degli Stati membri dell’Unione Europea sulla base del Regolamento CE n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. (di prospettiva polacca), Diritto e Diritti 2007, z dnia 05 kwietnia; Commercio internazionale 2007, nr 17.
 • Zagadnienie oceny wiarygodności zeznań świadka koronnego w aspekcie włoskiego systemu prawa karnego procesowego, Prokuratura i Prawo 2007, nr 10.
 • Swoistość stosunków pracy pracowników Państwowej Inspekcji Pracy i związane z nią różne formy odpowiedzialności, Studia Iuridica 2007, nr 47.
 • Podmioty tworzące fundusz socjalny, Doradca Prezesa sp. z o.o. grudzień 2007.
 • Orzekanie wbrew kierunkowi środka odwoławczego na niekorzyść oskarżonego, Prokuratura i Prawo 2006, nr 7-8.
 • Riconoscimento in Germania delle decisioni straniere nelle cause matrimoniali, Diritto e Diritti 2006, 29 czerwiec 2006.
 • Riconoscimento in Germania delle decisioni straniere nelle cause matrimoniali, Commercio internazionale 2006, nr 23.
 • Cudzoziemiec – pracownik. Jak legalnie go zatrudnić?, Prawo przedsiębiorcy budowlanego, grudzień 2006.
 • Państwowa Inspekcja Pracy a dostęp do informacji publicznej, Prawo Administracja Kościół 2006, nr 3.
 • Il collaboratore di giustizia: differenze tra Italia e Polonia, Commercio internazionale 2005, nr 20.
 • Instytucja świadka koronnego we włoskim systemie prawa karnego procesowego, Prokuratura i Prawo 2005, nr 11.