Prawo Cywilne

Prawo cywilne reguluje stosunki prawne między podmiotami, opierając się na zasadzie równorzędności podmiotów tych stosunków oraz autonomii woli stron. Brak jest zatem podporządkowania stwarzającego możliwość jednostronnego kształtowania pozycji drugiej strony stosunku prawnego. Jest to dziedzina prawa, która reguluje zasady zawierania umów, sposób ich wykonywania a także egzekwowania wynikających z nich praw i obowiązków poszczególnych stron.

W ramach obsługi prawnej przygotowujemy, analizujemy, opiniujemy i negocjujemy warunki różnorodnych umów. Każdy z nas, podczas codziennego życia wielokrotnie zawiera umowy czy to w formie ustnej czy pisemnej. Wiele z nich zawiera niejasne sformułowania oraz niedozwolone klauzule. Kancelaria zwraca uwagę na pozornie niegroźne zapisy mogące prowadzić do sporów sądowych oraz proponuje rozwiązania chroniące interesy swoich Klientów.

Oferujemy kompleksowe usługi na etapie postępowania sądowego, pozasądowego i egzekucyjnego w zakresie:

 • udzielania porad prawnych i wyjaśnień dotyczących stanu prawnego z dziedziny prawa cywilnego,
 • sporządzanie i wydawanie pisemnych i ustnych opinii i analiz prawnych, związanych z zawieraniem umów w zakresie zgodności z prawem i interesem Klienta
 • uczestnictwo i reprezentacja w negocjacjach pisemnych i na spotkaniach
 • sporządzanie pism procesowych na każdym etapie postępowania(pozwy, wnioski, zażalenia, apelacje)
 • dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania i nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z zawarcia umów
 • ustalenie prawa, stwierdzenie, stwierdzenie nieważności umowy
 • prowadzenie spraw z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego przed organami administracyjnymi, sądowymi i organami ścigania, w tym spraw o zapłatę, dotyczących odzyskania należności
 • reprezentacja i prowadzenie spraw z zakresu ksiąg wieczystych i hipoteki
 • spraw o odszkodowania i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę po wypadkach komunikacyjnych, błędach medycznych
 • dochodzenie zadośćuczynień i odszkodowania za szkody, wyrządzone czynem niedozwolonym od podmiotów zobowiązanych do ich zapłaty
 • sprawy z zakresu ochrony dóbr osobistych
 • sprawy ubezpieczeniowe, spory z towarzystwami ubezpieczeniowymi
 • reprezentacja i doradztwo w sprawach, dotyczących ochrony własności i posiadania rzeczy prowadzenie spraw, dotyczących działu spadku, współwłasności, zniesienia współwłasności, zasiedzenia i służebności, podział majątku
 • ochrona przed nieuprawnionymi roszczeniami

Nie jesteś pewien jakiej pomocy potrzebujesz?

Jeśli masz wątpliwości skontaktuj się z nami dziś a postaramy się pomóc Ci podjąć właściwą decyzję

Doradztwo w Sprawach Cywilnych

W ramach usług z zakresu prawa cywilnego oferujemy udzielanie porad prawnych oraz reprezentowanie klientów przed sądami i urzędami, a także w postępowaniu egzekucyjnym przed komornikiem. Zajmujemy się także sporządzaniem analiz i opinii prawnych, sporządzaniem wezwań do zapłaty, odstąpienia od umowy czy rozwiązaniem umowy oraz sporządzaniem pism procesowych, takich jak pozwy, sprzeciw do nakazu zapłaty czy wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Nieruchomości
Oferujemy obsługę prawną w sprawach, których przedmiotem są nieruchomości. Zabezpieczamy interesy klientów w zakresie obrotu nieruchomościami i szeroko pojętego procesu inwestycyjnego
Umowy Cywilnoprawne
Oferujemy porady prawne i sporządzanie dokumentów dotyczących umów cywilnoprawnych
Podział Majątku
Prawo cywilne reguluje również kwestie dotyczące podziału majątku. Zakres naszych usług obejmuje prowadzenie spraw o podział majątku po ustaniu związku małżeńskiego, rozdzielności majątkowej małżeńskiej lub ugodowego podziału majątku.
Inne Sprawy z Zakresu Prawa Cywilnego
W ramach naszych usług zapewniamy doradztwo i prowadzimy sprawy o ustanowienie służebności drogowej oraz służebności przesyłu
Odszkodowania
Zapewniamy obsługę prawną w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Zarówno w przypadku wypadku, jak i krzywd fizycznych i psychicznych, naruszenia dóbr czy uszczerbku na zdrowiu niezbędne jest wykorzystanie wszystkich możliwych opcji pozwalających uzyskać odszkodowanie bądź zadośćuczynienie w jak najkrótszym czasie.
Spadek
Z chwilą śmieci spadkodawcy następuje otwarcie spadku, a osoby uprawnione do spadku na mocy prawa stają się spadkobiercami. Sprawy spadkowe skupiają się przede wszystkim na ustaleniu, kto nabędzie prawo do spadku oraz komu należy się zachowek. Jedną z istotnych kwestii jest oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku. Brak takiego oświadczenia w terminie do 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o swoim powołaniu do spadku, jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Zakres naszych usług obejmuje prowadzenie spraw o o stwierdzenie nabycia spadku, wydziedziczenie, zachowek, dział spadku, długi spadkowe.